آموزش فارسی

46,750 تومان 55,000 تومان

ریاضی

93,500 تومان 110,000 تومان

شیمی

21,250 تومان 25,000 تومان

فیزیک

59,500 تومان 70,000 تومان

آموزش زیست و زمین

42,500 تومان 50,000 تومان