کتاب کار آمار و احتمال

35,000 تومان

برد تابع

8,000 تومان